Wydział Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

 • Dodatki mieszkaniowe - informacja , wniosek
 • Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych informacja
 • Wniosek o najem mieszkania - informacja , wniosek , deklaracja o dochodach , oświadczenie o stanie majątkowym.
 • Wniosek o zamianę mieszkania - informacja , wniosek
 • Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - informacja , wniosek
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów - wniosek
 • Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne, z terenu nieruchomości stanowiącej ich własność na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej - wniosek
 • Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze Gminy Nowogard i w komunikacji miejskiej - informacja
 • Załatwienie pochówku na cmentarzach wiejskich - informacja
 • Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi gminnej na teremie miasta i gminy Nowogard oraz dróg powiatowych w granicach miasta - informacja , wniosek
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności ochrony przed bezdomnymi zwierzętami - informacja
 • Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - informacja , wniosek
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego - informacja , wniosek
 • Zgłoszenie awarii urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi a umieszczonych w pasie drogowym dróg gminnych - informacja , wniosek
 • Zgłoszenie awarii urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi a umieszczonych w pasie drogowym dróg powiatowych - informacja

Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego

 • WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY
 • WNIOSEK O WYDANIE
  - wypisu / wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowogard
  - wypisu / wyrysu z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogard
  - zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowogard
  - zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogard
 • WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Wydział Finansowo Budżetowy - Podatki i Opłaty

Stawki na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny obowiązujące w 2020 roku

Aktualne druki informacji i deklaracji podatkowych, obowiązujące od 1 lipca 2019 roku można pobrać ze strony internetowej
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Nr XIX/116/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 grudnia 2015 roku:

 • DL-1 Deklaracja na podatek leśny doc, pdf
 • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości doc, pdf
 • DR-1 Deklaracja na podatek rolny doc, pdf
 • Informacja w sprawie podatku - osoby fizyczne doc, pdf

Urząd Stanu Cywilnego

z-ca kierownika: Mariola Tyrcha tel. 91 39 26 230

Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich

kierownik: Ewa Chłopek tel. 91 39 26 212, 213

Dotyczy wniosku o wydanie wymianę dowodu osobistego

Dotyczy wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Dotyczy wymeldowania z pobytu stalego

Dotyczy zameldowania na pobyt czasowy cudzoziemca

Dotyczy zameldowania na pobyt czasowy obywatela rp

Dotyczy zameldowania na pobyt staly obywatela rp

Dotyczy zameldowanie na pobyt stały cudzoziemca

SSiO 01 - dotyczy wydawania zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały czasowy

SSiO 02 - Dotyczy wydawania zaświadczeń o wymeldowaniu z pobytu stałego czasowego

SSiO 05 - Zameldowanie na pobyt stały czasowy - administracyjnie

SSiO 08 - Dotyczy postępowania administracyjnego w sprawie o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego czasowego

SSiO 10 - zbiórka publiczna

SSiO 11 - impreza masowa

SSiO 12 - zgromadzenia

SSiO 16 - wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

SSiO 17 - Zmiana w Rejestrze Żłobków i Klubów Dziecięcych

SSiO 18 - Wykreślenie z Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Utrata dowodu osobistego ( Kradzież, Zagubienie )

Wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczenia opieki zdrowotnej (dla świadczeniobiorcy)

Wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczenia opieki zdrowotnej (dla świadczeniodawcy)

Wniosek o udzielenie danych w trybie jednostkowym z rejstru daowodów osobistych

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Znalezienie dowodu osobistego