2020 03 11 baner

 

2019/06/12_Umowa_Orlik
W środę, 12 czerwca br., 23 właścicieli gruntów leżących za Orlikiem, w obrębie Kulice, będących równocześnie inwestorami, podpisało w obecności skarbnika Marcina Marchewki i Agnieszki Warkalewicz z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska umowę przekazania sieci wodociągowo kanalizacyjnej na rzecz gminy Nowogard. W imieniu gminy umowę tę podpisał burmistrz Robert Czapla.

Sieć wybudowano na odcinku około 1 kilometra (wodociągowa - 1106 m, sanitarna - 984 m.) rurami o przekroju fi 90 wodociąg oraz fi 200 oraz 300 kanalizacja sanitarna. Wykonawcą prac była firma SANTECH SC Jarosław Golec, Krzysztof Zakrzewski z Nowogardu. Wartość inwestycji określona kosztorysem powykonawczym wyniosła 673 418,09 brutto.

Gmina przejęła niniejszą sieć za kwotę 336.709,05 zł brutto.

Wnioskodawcy przekazali na rzecz Gminy całą dokumentacją związaną z wybudowaniem przedmiotowej sieci tj:

- projekt budowlany

- pozwolenie na budowę

- dziennik budowy

- sprawozdania z badań jakości wody

- protokoły z próby szczelności sieci

- inwentaryzację powykonawczą sieci wod-kan

- atesty na użyte materiały

CHRONOLOGIA ZDARZEŃ

20.02.2017 r – wniosek właścicieli działek o przejęcie za 50% wartości kosztorysowej planowanej do wybudowania w obrębi Kulice sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Do wniosku załączono koncepcję przebiegu sieci oraz kosztorys szacunkowy określający przybliżoną wartość inwestycji tj. 690.573,27 zł.

29.03.2017 r – Burmistrz przygotował projekt uchwały intencyjnej, dzięki której można było zabezpieczyć w budżecie gminy środki finansowe na wypłatę na rzecz prywatnych inwestorów wynagrodzenia, za przeniesienie na rzecz Gminy sieci wod-kan. W budżecie zabezpieczono w ten sposób kwotę 345.000,00 zł.

17.05.2017 r – spotkanie w sprawie omówienia warunków odpłatnego przekazania na rzecz gminy sieci wod-kan. W spotkaniu uczestniczyło 14 osób.

06.12.2017 r – spotkanie z inwestorami w celu przedstawienia projektu porozumienia stanowiącego o warunkach przejęcia sieci i formie rozliczenia inwestycji. W spotkaniu uczestniczyło 18 osób.

14.12.2017 r. - podpisanie porozumienia w sprawie odpłatnego przejęcia sieci. Porozumienie podpisane przez 26 Inwestorów. W porozumieniu określono warunki rozliczenie inwestycji w taki sposób, że wypłata należności nastąpi jednorazowo na rzecz Wnioskodawców w częściach równych - wyliczonych poprzez podzielenie należnej kwoty poprzez liczbę wnioskodawców. Każdy z wnioskodawców miał prawo odstąpienia od porozumienia bez podania przyczyny. Wnioskodawcy oświadczyli, że w przypadku odstąpienia przez jednego lub kilku wnioskodawców będą partycypować w kosztach w równych częściach proporcjonalnie do całej inwestycji.

W 2018 r – 6 inwestorów zrezygnowało z uczestnictwa w inwestycji. W miejsce tych co zrezygnowali do porozumienia przystąpiło 3 kolejnych inwestorów jednocześnie oświadczając, że akceptują warunki porozumienia z dnia 14.12.2017r. .

02.04.2019 r – zawiadomienie o zakończeniu inwestycji

10.04.2019 r – Nadzór Budowlany zawiadamia o braku sprzeciwu odnoście przystąpienia do użytkowania przedmiotowej sieci. (ps/AW)