filmowe poranki

2018/09/13_Stzrelewo_fundusz
Fundusz sołecki to nie tylko pieniądze. Zanim zostaną wydane, wszystkie strony procesu decyzyjnego, czyli burmistrz, rada gminy, przedstawiciele sołectwa i poszczególni mieszkańcy w procesie konsultacji społecznych muszą uzgodnić, czy fundusz zostanie wydzielony, a później – jak będzie wydatkowany.

O przeznaczeniu pieniędzy decydują bezpośrednio sami mieszkańcy, którzy mogą także uczestniczyć w wykonywaniu konkretnych zadań lub sprawować nadzór nad realizacją przedsięwzięcia – samorządność idzie tu więc najdalej jak to możliwe. Pieniądze przeznaczone na fundusz sołecki mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie na realizację zadań własnych gminy służących dobru wspólnemu i poprawie warunków życia mieszkańców.

Podczas popołudniowego spotkania w Strzelewie (11 września br. o godz. 18.30), na którym obecny był również burmistrz Nowogardu, sołtys Jolanta Bednarek omówiła najpierw sprawy bieżące, a następnie przedstawiła propozycję podziału funduszu sołeckiego, który zaproponowała Rada Sołecka. Propozycje te zostały zaakceptowane i na drodze uchwały podjęte jednogłośnie.

Fundusz sołecki Strzelewa ma charakter inwestycyjny i tak:

- 3 tys zł na remont placu zabaw;

- 1,5 tys zł na opłaty za prąd;

- 2 tys zł na organizację imprez dla dzieci i młodzieży;

- pozostałe pieniądze zostały zabezpieczone na zakup i wyposażenie kuchni w świetlicy.

W czasie wolnych wniosków, mieszkańcy przedstawili szereg aktualnych problemów, które dotyczą lokalnej społeczności takich jak: poprawa stanu nawierzchni kolejnych dróg prowadzących na kolonie czy też oświetlenie dróg prowadzących na obie kolonie. Na wszystkie pytania mieszkańcy otrzymali odpowiedź oraz zapewnienia, że gmina wywiąże się z postawionych zadań.

Spotkanie burmistrza z mieszkańcami było to też okazją, aby podziękować mieszkańcom i ich sołtys Jolancie Bednarek za dotychczasową współpracę, za jej starania i dbanie o rozwiązywanie wszelkich problemów, z którymi na co dzień borykają się mieszkańcy sołectwa Strzelewo.

Na to spotkanie zaproszeni zostali przez sołtys Strzelewa Kazimierz Lembas – dyrektor nowogardzkiego szpitala oraz generał broni SZ RP w stanie spoczynku Zdzisław Goral. Radny powiatowy Kazimierz Lembas przedstawił mieszkańcom i omówił sprawę remontu dróg, za które odpowiada powiat, W przypadku zaś drugiego gościa, - gen. Zdzisława Gorala, była to chęć przedstawienia zasłużonego dla Polski i NATO mieszkańca Nowogardu, z którym w dawnej Jugosławii, podczas misji pokojowej, służył jeden z mieszkańców Strzelewa. Opowieściom i wspomnieniom nie było końca, ale również rozmowom na temat obecnej kondycji polskiego wojska. (ps)