DSC047856 kwietnia (sobota) odbyło się walne zebranie sprawozdawcze ROD im. Juliusza Słowackiego w Nowogardzie, podczas którego dyskutowano na tematy ważne dla funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych w obliczu zachodzących zmian.
Na rozpoczynające się o godzinie 11.00 spotkanie przybyło 49 spośród 60 delegatów wybranych wcześniej na zebraniach ROD w Nowogardzie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie Antoni Bielida, komendant Policji w Nowogardzie Małgorzata Figura oraz członek Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie Teresa Smolich.

Walne zebranie otworzył wiceprezes Stanisław Szałagan, który przedstawił zebranym regulamin konferencji oraz porządek obrad. Pierwsza część spotkania została poświęcona odczytaniu sprawozdań za rok 2012 – prezes ROD w Nowogardzie Ryszard Wajk przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności zarządu, odczytano również sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej oraz komisji rozjemczej. Bardzo ważnym punktem spotkania była dyskusja na temat spraw związanych z funkcjonowaniem ogródków działkowych na terenie Nowogardu. Delegaci chętnie zgłaszali swoje wnioski, uwagi oraz pytania – rozmawiano więc o zagospodarowaniu odpadów pochodzących z ogródków, bezpieczeństwie na terenie ogródków (monitoringu, patrolach, identyfikatorach), zaśmiecaniu terenów graniczących z działkami oraz obecnej sytuacji działkowców, którzy stanęli w obliczu likwidacji Polskiego Związku Działkowców. Komendant Policji Małgorzata Figura odpowiadała na pytania dotyczące problemów, z jakimi borykają się działkowcy m.in. w związku z kradzieżami oraz zadeklarowała współpracę, która będzie polegała na diagnozie problemów oraz ich rozwiązywaniu. Antoni Bielida wytłumaczył zebranym na jakich zasadach odpady będą odprowadzane z terenu ogródków działkowych oraz poinformował o tym, że ogrody– znajdując się w planie przestrzennego zagospodarowania – nadal pozostaną ogrodami działkowymi. Tego dnia podjęto uchwały w sprawach: wysokości i terminu wnoszenia opłaty na rzecz ogrodu, wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej, wysokości i terminu wnoszenia opłaty wodnej, planu inwestycji i remontów, planu pracy i preliminarza finansowego na 2013 rok oraz innych dotyczących działalności ogrodu. Wiele miejsca poświęcono omówieniu sytuacji, w jakiej znalazły się w ostatnim czasie rodzinne ogrody działkowe – delegaci długo dyskutowali nad ich przyszłością w związku z zachodzącymi zmianami.

Tekst i fotografie: Katarzyna Kijana

2013.0416 ROD